Opłata za pobyt w przedszkolu

Opłata za pobyt dziecka w przedszkolu wynosi: 1 zł
za każdą rozpoczętą godzinę wykraczającą poza 5 godzin bezpłatnych.

Opłata za wyżywienie

Stawka dzienna wyżywienia wynosi:10,00 zł
I śniadanie: 2,50 zł
II śniadanie: 2,50 zł
Obiad: 5,00 zł

Dzieci  objęte rocznym przygotowaniem przedszkolnym, w wieku od początku roku kalendarzowego w roku szkolnym, w którym kończą 6 lat ( dzieci z rocznika 2015 i starsze) nie ponoszą opłaty za pobyt dziecka w przedszkolu. Naliczana jest jedynie opłata za wyżywienie.

Opłaty za wyżywienie i pobyt dziecka w przedszkolu należy wnosić do 15 dnia każdego miesiąca , za przepracowany miesiąc.

Gmina Domaniów

nr konta: 89 9585 0007 2006 0300 7477 0002

W tytule opłaty należy podać imię i nazwisko dziecka oraz oddzielnie kwotę za posiłki i kwotę za opłatę stałą.

Nieobecności dziecka w Przedszkolu należy zgłaszać telefonicznie do godz. 7:30 w danym dniu. W przypadku zgłoszenia nieobecności dziecka po tym czasie, opłata za wyżywienie zostanie naliczona.

ZWOLNIENIA Z OPŁAT ZA PRZEDSZKOLE

a) W przypadku gdy z wychowania przedszkolnego w Przedszkolu prowadzonym przez Gminę Domaniów, korzysta równocześnie więcej niż jedno dziecko, objęte wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat,  z tej samej rodziny, zwolnienie  z opłaty przysługuje w  wysokości 50%  na drugie dziecko i 100% na trzecie oraz każde następne dziecko.
b) Dzieciom posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego lub opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju przysługuje całkowite zwolnienie z opłaty za pobyt w Przedszkolu.

Dla rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej istnieje  możliwość dofinansowania lub zwolnienia z opłaty za wyżywienie dziecka przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Domaniowie tel. 071- 38 28 133

Regulamin naliczania i zwalniania z opłat za Przedszkole